SAF

Publikationer

SAF samverkar med forskare, studenter och skribenter vars arbeten angår hela yrkeskåren. Vi har en serie av studier och rapporter på gång som kommer att publiceras här.

Skador inom arboristyrket - Var har man ont?

Läs ner publikationen här
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4
Av Björn Nyman

Sammanfattning

Detta arbete är en undersökning kring skador inom arboristyrket. Det svarar dels på varmånga får ont och dels på vad det eventuellt kan bero på. För att ta reda på detta har jagsammanställt en enkät som skickats ut till olika arboristföretag. Resultatet baseras helt påenkätsvaren som ger svar på var respondenterna har ont, vad som bidragit till det och i vilkaarbetsmoment de känner av problemen. Slutsatsen ska dock inte ses som statistiskt säkereftersom det är få respondenter utan ska mer ses som en generell fingervisning över hur detkan se ut bland yrkesverksamma arborister.