SAF

Årsmöte 2016

I år kommer årsmötet kommer att hållas den 19 mars på Kungliga myntet, Stockholm.

 • Kl 10:00 Fika
 • Kl 10:30 Årsmötet börjar. Se program nedan.
 • Kl 13:00 Gemensam lunch (alla betalar var för sig)
 • Kl 14:00 Filmfestival - kostar 50 kr/pers. Betalas kontant på plats.
Förbundets stadga finner ni genom att klicka här

Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari. Skicka dem till

Anmäl även ert deltagande till Douglas senast den 29 februari så vet vi hur många som kommer.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 • Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 • Val av ny sekreterare (MaryAnn avgår)
 • Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år. Mandattiden ska avpassas så att inte alla byts samtidigt.
 • Val av revisorer samt suppleanter.
 • Avslutning av mötet
 • Övriga frågor