SAF

SAF tar ställning

Det största hotet mot vårt trädarv i urbana miljöer är skada på grund av felaktigt utfört trädarbete.

Träd är nödvändiga för människor, våra samhällen och omgivning. Träd klarar sig mycket bra utan ingripanden av människor. Träd behöver utrymme och vårt arbete med dem ska ta hänsyn till detta.

Som reaktion på att städerna växer har värdet på träd ökat enormt. De har inte bara kommersiella värden genom avverkning, fruktproduktion och ytor för jakt och friluftsliv. Våra parker, alléer och gatuträd bidrar också till ökad handel, turism och befolkning.

Träd har också blivit en viktig del av infrastrukturen i städer. Det ”gröna taket” i våra städer är en tillgång som kräver en kunnig och professionell yrkeskår. Träd i urbana miljöer bidrar bland annat till

  • Bra lokala mikroklimat
  • Renare luft
  • Reducerad ljudnivå
  • Jordstabilisering och dränering
  • Ekologisk mångfald och naturskydd
  • Kulturella och historiska värden
  • Säsongsvarierat landskap

Arbetet med träd i urbana miljöer är mer kunskapskrävande, intensivt och mer detaljerat än förut. Forskningen om träd, trädvård och trädvårdsarbete har fötts ur det ständigt ökande behovet av att förstå träd bättre och behandla problem med träd mer effektivt.

Människor behöver träd, säkra träd och träd som bidrar till en bättre framtid i våra livsmiljöer.