SAF

Träd och risk ska mätas

Värdefulla träd ska mätas med vetenskapliga metoder. Också belastningsstyrkan ska mätas. (För definitionen av värdefulla träd, klicka här.)

  • De konventionella metoderna är att endast leta svagheter i träd –istället bör man beskriva helheten med både svag och stark ved och därmed också trädets styrkor.
  • Svampars liv i träd ska inte betraktas bara som angrepp, fel och brister – i vedlevande svamp och träd med sådana finns också värden som gör att vissa träd kan leva länge och bidra till en unik miljö.
  • Beskrivningar av värdefulla träds värden saknas ofta i trädrapporter och besiktningar – man bör istället utgå från värdena
  • Träd ska få plats i stan och därmed också få ta utrymme. Det är inte de ursprungliga träden som fanns före bebyggelse som är ”felplacerade”.
  • Vi vill gå ifrån slit- och slängmentaliteten som säger att det är bättre att ersätta riktigt gamla träd med nya
  • Vi sätter värde på naturligt åldrande träd och anser det har värde också i stadslivet
  • Konventionell riskbedömning undviker att kvantifiera riskerna och för endast allmänna resonemang kring risker,
  • vi vill att kvantitativa och mätbara riskanalyser används såsom t ex QTRA, Quantitative Tree Risk Assessment