SAF

Gamla träd har unika värden

I Europa finns riktigt gamla träd kvar endast i Sverige, England och Spanien. Men också här minskar de i antal. Man fäller av okunskap och felaktiga riskbedömningar, men också pga jordbruk och byggnationer och för att man låter områden växa igen så att de inte klarar sig. Omgivningen bör istället rättas efter de riktigt gamla träden. Värdefulla träd ska bevaras och få åldras naturligt!

Med värdefulla träd menar vi:

  1. Jätteträd – träd som är över 80 centimeter i diameter.
  2. Mycket gamla träd – det vill säga mer än 200 år för tallar, ekar och bokar, mer än 140 år för övriga.
  3. Grova hålträd – det vill säga mer eller mindre ihåliga träd med en diameter på minst 40 cm.
Både levande och döda träd ingår.
  • Vi vill gå ifrån slit- och slängmentaliteten som säger att det är bättre att ersätta riktigt gamla träd med nya
  • Vi sätter värde på naturligt åldrande träd och anser det har värde också i stadslivet

Träd som inte uppfyller kriterierna men som har andra omistliga värden kan också komma att anses ha sådana värden att omgivningen bör anpassas så att träden bevaras och kan åldras naturligt. Det kan vara träd med stora symboliska, botaniska, historiska, kulturella värden.

Låt gamla träd leva (10 min) från Naturvårdsverket.

Träd i kulturlandskapet
Få miljöer är så artrika som gamla och grova lövträd i kulturlandskapet. Naturvårdsverket har medverkat till att ta fram en film som handlar om hur vi tillsammans kan värna och vårda kulturlandskapets gamla träd. Filmen som finns i tre olika långa varianter 3, 10 och 25 minuter, vänder sig till dig som vill veta mer om trädens värden och vad man kan göra för att bevara och vårda träden.