Laddar Evenemang

I år kommer årsmötet kommer att hållas den 19 mars på Kungliga myntet, Stockholm.

10:00 Fika

10:30 Årsmötet börjar. Se program nedan.

13:00 Gemensam lunch (alla betalar var för sig)

14:00 Filmfestival – kostar 50 kr/pers. Betalas kontant på plats.

Förbundets stadgar finner ni genom att klicka härMedlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari. Skicka dem till douglas@sverigesarboristforbund.se

 

Anmäl även ert deltagande till Douglas senast den 29 februari så vet vi hur många som kommer.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 • Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 • Val av ny sekreterare (MaryAnn avgår)
 • Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år. Mandattiden ska avpassas så att inte alla byts samtidigt.
 • Val av revisorer samt suppleanter.
 • Avslutning av mötet
 • Övriga frågor