STADGAR FÖR FÖRENINGEN Sveriges Arboristförbund SAF

§1 Föreningens firma

Föreningens firma/namn är   Sveriges Arboristförbund SAF
                                              På andra europeiska språk ska namnet vara:
                                              The Swedish Arborist Federation SAF (eng)
                                              Schwedens Baumpfleger Verein          (ty)
                                              Suède Arboriculteur Fédération SAF    (fr)
                                              Svezia Arborist Federazione SAF         (it)
                                              Suecia Arbolista Federación SAF        (sp)

§2 Föreningens ändamål

Föreningens syfte är att som ett yrkesförbund främja, sprida kännedom om kunskapsbaserad trädvård och att stärka arboristkompetensen inom och utom yrkeskåren.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att 

 • erbjuda och informera om utbildningar och certifieringar, kunskapskällor och nätverk
 • utveckla riktlinjer och standarder för svensk trädvård 
 • skapa kvalitetsstämplar för yrkeskåren
 • driva träd- och trädvårdsfrågor
 • bedriva kunskapsspridning om trädvårdsfrågor till allmänheten
 • verka för en god arbetsmiljö och motverka diskriminering. Föreningen ska främja lika rättigheter och möjligheter, både internt och i arboristbranschen, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

§3 Medlemsskap

Enskild medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Företagsmedlemskap får företag som uppfyller föreningens villkor för företag och som vill verka för föreningens målsättning och följa föreningens stadgar.

Stödmedlem i föreningen är den som stöder föreningens målsättning, arbete och stadgar utan att erhålla rösträtt vid årsmöte.

 

§4 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den/de medlemsavgift/er som årligen fastställs av årsmötet.

 

§5 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ordinarie ledamöter jämte minst 3 och max 5 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter styrelsen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant som ordinarie. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe som ordinarie för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen har rätt att adjungera person till styrelsen under verksamhetsåret, men inte till röstande position. Styrelsen har också rätt att utse nödvändiga arbetsgrupper och personer till speciella positioner mellan årsmötena, men inte till röstande funktion.

 

§6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar mellan årsmötena. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det behövligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, eller om hela närvarande styrelsen är enig om det, genom lottning.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare och om dessa ska teckna i förening eller var och en för sig.

 

§7 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast fyra veckor innan årsmöte.

 

§8 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast två veckor innan årsmöte avge sin revisionsberättelse.

 

§9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/3 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte. Mail godkänns som skriftlig kallelse. Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Motioner ska tillsändas alla i kallelsen till årsmötet. Styrelsen har rätt att ge sin syn på motionerna i årsmöteshandlingarna.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning. 
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 14. Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år. Mandattiden ska avpassas så att inte alla byts samtidigt.
 15. Val av revisorer samt suppleanter.
 16. Avslutning av mötet
 17. Övriga frågor

 

§10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/5 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla, samt underlag för dessa ärenden. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§11 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§12 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, eller om årsmötet är helt enigt, med lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§13 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen, och ska behandlas under punkt 9 på dagordningen.

 

§14 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§15 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem och informerar sedan årsmötet om detta.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom 10 dagar. Mail godkänns som skriftligt media. 

 

§16 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte eller till välgörande ändamål etc.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

Relaterade sidor